San Diego Ballet - tgiroir

Copyright 2015 Thomas Giroir Photography